Spring til indhold

Økonomi og udenrigshandel

Medlemskabet af EU har haft stor betydning for den økonomiske udvikling i Litauen. Øget in-ternational samhandel og tilstrømning af investeringer, skærpede konkurrencevilkår, nødven-digheden af at opfylde EU-standarder såvel som adgangen til EU’s strukturfondsmidler har bi-draget til landets betydelige vækst.

Litauen havde i 2007 en vækst i BNP på 8,8 pct. og var således en af Europas hurtigst voksende økonomier. Den internationale finans- og økonomiske krise ramte imidlertid Litauen hårdt. BNP faldt med 14,8 pct. i 2009, og arbejdsløsheden steg til 17,8 pct. (mod 4,6 pct. i 2007). Litauen er nu igen på rette spor. Væksten i BNP var i 2015 på 1,7 pct. Skønnet for 2016 er 2,9 pct. og 3,4 pct. for 2017. Væksten i BNP er blevet noget bremset som følge af det russiske forbud mod import af fødevarer (modreaktion på EU’s sanktioner) og den økonomiske krise i Rusland. Forholdet til Rusland er generelt et usikkerhedsmoment for størrelsen af den økonomiske vækst. Underskuddet på budgettet var i 2015 på 1,1 pct. af BNP. Statsgælden udgør 42,9 pct. af BNP. De dystre tal for arbejdsløsheden er faldende. Arbejdsløsheden faldt til 9,4 pct. i 2015 og forventes at falde yderligere til 8,6 pct. i 2016 og 8,1 pct. 2017.

Den månedlige gennemsnitsløn lå ifølge finansministeriet i 2014 på ca. 5.000 DKK. Den steg i 2015 til ca. 5.300 DKK og forventes igen at stige til ca. 5.600 DKK i 2016. Den lovbestemte mindsteløn blev pr. 1. juli 2015 hævet fra 300 til 325 euro, svarende til ca. 2.400 DKK. Finans-loven for 2016 indeholder en yderligere stigning i mindstelønnen til 350 euro, svarende til ca. 2.600 DKK.

Litauen tiltrådte - som det sidste af de baltiske lande - euro-samarbejdet pr. 1. januar 2015. Inden da havde Litauen i februar 2002 skiftet sin fastkurstilknytning fra dollar til euro og i juni 2004 indtrådt i EU’s valutakursmekanisme, ERMII. Overgangen til euro blev gennemført uden problemer.

Litauen udmærker sig ved at have en veluddannet arbejdsstyrke samt en veludviklet infra-struktur. Verdensbanken placerer Litauen blandt de 30 bedste lande i verden at investere i. Korruption er fortsat et betydeligt problem, men dog ikke væsentligt større end i sammenlig-nelige lande. Litauen rangerer på en 39. plads ud af 176 lande på Transparency International’s korruptionsindeks for 2014.