Spring til indhold

Forsvarssamarbejde


Dansk - litauisk forsvarssamarbejde

Det bilaterale forsvarssamarbejde mellem Danmark og Litauen, der startede i begyndelsen af 1990´erne, indeholder følgende elementer:

En forsvarsattaché i Vilnius akkrediteret til alle tre baltiske lande
Den danske forsvarsattaché på ambassaden i Vilnius, Litauen er sideakkrediteret til Estland og Letland. Forsvarsattachéen arbejder for at vedligeholde og udvikle det omfattende bilaterale samarbejde på forsvarsområdet mellem Danmark og de baltiske lande. Den nuværende forsvarsattaché, oberst Niels Henrik Johansen, har haft stillingen siden august 2018.

NATO Baltic Air Policing
Siden indtræden i NATO i 2004, har NATO håndhævet suveræniteten i luftrummet over de baltiske landes territorium, fordi de ikke selv råder over de nødvendige kapaciteter. Danmark har deltaget i syv fire-måneders Baltic Air Policing missioner indtil videre: 2004, 2009, 2011, 2013, 2014, 2018 og 2019. I 2014 udførte Danmark som det første land missionen fra Ämari flyvestationen i Estland, mens de resterende seks er blevet udført fra Šiauliai flyvestationen i Litauen. Den næste rotation, der vil dække de sidste måneder af 2021, udføres ligeledes fra Litauen og vil består af fire danske F-16 fly samt et mandskab på ca. 60 soldater fra
Flyvevåbnet.
 
NATOs fremskudte tilstedeværelse
På NATO-topmødet i Warszawa i juni 2016 vedtog Alliancens medlemmer at etablere en permanent rotationsbaseret fremskudt tilstedeværelse (enhanced Forward Presence) på NATO´s østlige flanke. Aftalen medførte, at der blev stationeret en multinational bataljonskampgruppe i hver af de tre baltiske lande og Polen. NATO´s fremskudte bataljonskampgruppe i Litauen ledes af Tyskland. I Estland indgår Danmark og Frankrig i en to-årig rotationsordning, der omfatter ca. 200 af de i alt ca. 1.000 soldater i den britisk ledet bataljonskampgruppe i Tapa, Estland. Danmark bidrog første gang i 2018 og nu igen i 2020.

NATO Multinational Division North
Danmark har fra 2004 til 2010 støttet de baltiske lande med opbygningen af nationale brigadehovedkvarterer. Støtten blev udført gennem det såkaldte brigadeprojekt med en mindre dansk stab (Danish Advisory and Training Staff) placeret i Riga. Efter fuldført opgave blev staben hjemtaget, men samarbejdet fortsatte indtil 2015. Det tætte samarbejde resulterede i at en infanteribrigade fra både Litauen og Letland samt to estiske infanteribrigader blev tilknyttet Danske Division. Den nationalt ledet Danske Division blev nedlagt med udgangen af 2018, men genopstod i 2019 som NATO Multinational Division North. Hovedformålet er, at divisionen kan indgå i NATO´s Styrkestruktur som et væsentligt supplement samt at plante endnu et vigtigt NATO flag i Baltikum. Danmark, Estland og Letland er rammenationer. De støttes af en række andre NATO lande som f.eks. Litauen, der bidrager med to stabsofficerer. Divisionshovedkvarteret er opdelt med en del i Karup, Danmark og en del i Ādaži, Letland. Pt. er rammenationernes infanterbrigader tilknyttet divisionen.

NATO’s stående flådestyrke i Østersøen
Flådeenheder fra Danmark og de baltiske lande deltager regelmæssigt i NATO’s stående flådestyrker: NATO Standing Maritime Group 1 og NATO Standing Mine Counter Measures Group 1). De to flådestyrkers operationsområde er primært Østersøen samt de nordlige og østlige dele af Atlanterhavet. Flåderne vil blandt andet have til opgave at støtte NATO's tilstedeværelse i regionen samt gennemføre træning, øvelser o.l.

NATO Assurance Measures
Som modtræk til den russiske annektering af Krim og angrebet på Ukraine vedtog NATO i 2014 en række tiltag, der skulle forsikre de lande, der grænser op til Rusland, om at NATO i givet fald vil komme dem til undsætning. Inden for rammen af disse genforsikringstiltag har Danmark og de baltiske lande deltaget i en række øvelser i Østersøregionen. F.eks. baltisk ledet maritime øvelser med fokus på søminerydning, dansk ledet hærøvelser i de baltiske lande med det formål at øve planlægning og koordinering af landmilitære operationer i et multinationalt miljø og endeligt amerikansk-ledet flyøvelse med fokus på støtte til flådestyrker.

NATO Force Integration Units
(NFIU)
Som en del af NATO's svar på sikkerhedsudfordringer fra øst og syd besluttede NATO i 2014 at etablere otte NFIU'er i hhv. Bulgarien, Estland, Letland, Litauen, Polen, Rumænien, Slovakiet og Ungarn. Disse relativt små enheder repræsenterer en synlig og konstant NATO-tilstedeværelse i de nævnte medlemslande. NFIU's overordnede opgave er at fremme samarbejde mellem nationale styrker og NATOs enheder på højt beredskab i forbindelse med militære kriser. Specifikt yder NFIU planlægningsstøtte til nationerne for at facilitere en hurtig og effektiv indsættelse af styrker på den østlige flanke af Alliancen og understøtter dermed NATOs kollektive forsvarsplanlægning. NFIU arbejder også med værtslandet om at identificere logistiske netværk, transportveje og understøttende infrastruktur. Hver NFIU er bemandet med cirka 40 ansatte på rotationsbasis. Danmark bidrager til den lettiske NFIU med en stabsofficer, og Litauen har som noget unikt valgt at udpege en dansk officer som chef for den litauiske NFIU.

NATO Centres of Excellence (CoE)
CoE's er internationale militære organisationer, der uddanner ledere og specialister fra NATO-medlems- og partnerlande. De hjælper med at udvikle doktriner, identificerer læringspunkter, forbedrer interoperabilitet og kapaciteter samt tester og validerer koncepter gennem eksperimentering. De nuværende 25 NATO CoE's er ikke er en del af NATO's kommandostruktur, men er vigtige videnscentre, der støtter NATO´s videre udvikling. Danmark har været medlem af det estisk ledet NATO Cooperative Cyber Defense CoE i Tallinn siden juni 2019. Danmark har endvidere søgt om medlemskab af det lettisk ledet NATO Strategical Communication CoE i Riga. Danmark bidrager med en seniorrådgiver begge steder.

Joint Expeditionary Force (JEF)
Den 30. november 2015 underskrev Danmark og de baltiske lande en aftale om at indgå i etableringen af den britisk ledet JEF. JEF, der er en multinational og værnsfælles styrke, vil kunne indsættes hurtigt, globalt og i operationer dækkende hele konfliktspektret lige fra evakueringsindsatser, større humanitære krisesituationer, kapacitetsopbygning og fredsbevarende missioner til regulær krigsførelse. Foruden de baltiske lande deltager UK, Danmark, Norge, Holland, Sverige og Finland. Principperne for samarbejdet og eventuelle udsendelser er baseret på NATO standarder, hvilket muliggør, at JEF kan integreres i en større NATO-styrke. JEF, der blev fuldt operativ i 2017, gennemførte i 2019 en stor deployeringsøvelse til Østersøområdet, hvor Danmark deltog i den første fase. I efterfølgende faser foretog JEF bl.a. landgangsøvelser på nordkysten af Estland og estiske øer herudfor.

Hjemmeværnssamarbejde
Det danske Hjemmeværn har i vid udstrækning samarbejdet med de tre baltiske landes hjemmeværn siden 1990’erne. Samarbejdet mellem Danmark, Estland, Letland og Litauen blev formaliseret i 2015 gennem en fælles politisk aftale, som havde til formål styrke samarbejdet yderligere. Aftalen omfatter en udbygning af samarbejdet inden for områder såsom kapacitetsopbygning, organisationsudvikling, uddannelse, træning og øvelser i både Danmark og Baltikum.

Nordic Defence Cooperation (NORDEFCO)
Danmark og de øvrige nordiske lande har inden for rammen af NORDEFCO iværksat et tæt samarbejde for at støtte de baltiske lande i at gennemføre forsvarsreformer. I 2016 underskrev de nordiske lande en fællesaftale, der vil styrke sikkerheden i Østersøområdet, ved at gøre det lettere at få adgang til hinandens luft-, hav- og landområder med militærkapaciteter. Ydermere, inden for rammerne af NORDEFCO, har Danmark og de baltiske lande aftalt en vidensdeling vedr. veteraner, hvor målet er at finde nye måder, hvorpå man kan styrke behandlingen af veteraner. Danmark har formandskabet for NORDEFCO i 2020.
 

 

Kontakt
Forsvarsattaché
Niels Henrik Johansen
E-mail: nielsj@um.dk
Telefon: +370 69957760
Twitter: @DkDefatBaltic